Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Minimalistyczna konfiguracja Devuana

Ten dokument opisuje jak skonfigurować APT aby nie instalował pakietów rekomendowanych i sugerowanych i traktował je jako nieistotne aby docelowo zostały usunięte. Ten proces dotyczy również bezpośrednio Debiana więc może być wykonany przed migracją do Devuana.

Ta instrukcja istnieje dzięki sugestiom użytkownika TheFlash.

Należy zacząć od skonfigurowania APT tak, aby traktował rekomendowane i sugerowane pakiety jako nieistotne.

Należy wspomnieć, że sugerowane pakiety nie są instalowane domyślnie, jednakże można skonfigurować APT aby usuwał wszystkie sugerowane pakiety, które są zainstalowane a które nie są potrzebne. To może być użyteczne jeśli zostało zainstalowanych wiele pakietów w systemie i nie ma pewności które pakiety zostały naprawdę zainstalowane jako sugerowane.

Na początku należy uzyskać dostęp do konta root w terminalu i wprowadzić hasło standardowego użytkownika gdy system o to poprosi.

user@devuan:~$ sudo -s

Należy użyć edytora aby wprowadzić niezbędne zmiany.

root@devuan:~# <edytor> /etc/apt/apt.conf.d/01lean

Należy dodać następujące linie:

APT::Install-Suggests "0"; APT::Install-Recommends "0"; APT::AutoRemove::SuggestsImportant "false"; APT::AutoRemove::RecommendsImportant "false";

Wiele rekomendowanych pakietów nie jest z natury ważna dla systemu, ale to nie musi stanowić reguły i istnieje możliwość zachowania ich przed usunięciem.

Dla przykładu w systemie używającym przeglądarki takiej jak Iceweasel lub aplikacji polegających na certyfikatach SSL należy zachować pakiet ca-certificates zainstalowany aby umożliwić prawidłowe działanie temu oprogramowaniu.

Należy użyć apt-get aby oznaczyć te pakiety jako ręcznie zainstalowane – w ten sposób będą chronione przed automatycznym usunięciem.

root@devuan:~# apt-get install ca-certificates isc-dhcp-common

Następnie należy usunąć niepotrzebne oprogramowanie.

root@devuan:~# apt-get autoremove --purge

Osierocone pakiety rekomendowane i sugerowane wraz z plikami konfiguracyjnymi będą odinstalowane. Należy zwrócić uwagę jakie pakiety są usuwane, aby w późniejszym czasie w razie potrzeby ponownie je zainstalować ręcznie w systemie.

Po usunięciu pakietów z systemu nie ma potrzeby ich archiwizowania i mogą zostać usunięte z dysku.

root@devuan:~# apt-get autoclean

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.