Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy). Removed information about adding user to the disk group as this isn’t necessary.

Devuan bez D-Bus

Ten dokument opisuje w jaki sposób zrezygnować z używania systemu D-Bus w Devuanie zmieniając menedżera okien, wybierając przeglądarkę i alternatywne rozwiązania automontowania względem systemu D-Bus.

Instalacja menedżera okien

Przed rozpoczęciem uwalniania Devuana z systemu D-Bus powinno się zainstalować menedżera okien. Jest dostępnych wiele menedżerów okien, które nie są zależne od D-Bus. Poniżej przedstawione są kilka z nich:

Na przykład można wybrać Fluxbox-a jako prosty i intuicyjny menedżer.

Instalacja i konfiguracja Fluxboxa

Po otwarciu terminala należy użyć sudo aby uzyskać tymczasowe prawa instalacji. Jako hasło należy podać hasło konta użytkownika zalogowanego.

user@devuan:~@ sudo apt-get install fluxbox

Abu skonfigurować Fluxboxa jako domyślny menedżer dla Twojego użytkownika przy uruchamianiu GUI przez startx należy użyć polecenia ‘echo ' zapisując wybór w odpowiednim pliku konfiguracyjnym.

user@devuan:~@ echo "exec fluxbox" > .xinitrc

Aby uruchomić Fluxboxa należy zalogować się do konsoli jako użytkownik i uruchomić komendę startx.

user@devuan:~@ startx

Jeśli jest to pożądane należy zainstalować menedżera logowania WDM, który jest odpowiedni dla stacji używanych przez wielu użytkowników i posiada opcje restartu i zatrzymania systemu dla administratora.

user@devuan:~@ sudo apt-get install wdm

Wybór przeglądarki internetowej

Jest wiele przeglądarek internetowyh zależnych od libdbus-1-3, jednakże niektóre z nich wymagają mniej wsparcia ze strony D-Bus. Poniżej kilka przeglądarek do wyboru:

Można na przykład użyć przeglądarki Iceweasel ponieważ jest dość dobrze znana i posiada dużo funkcji.

user@devuan:~@ sudo apt-get install iceweasel

Usunięcie D-Bus z Devuana

Aby odinstalować D-Bus i jego pliki konfiguracyjne wydaj polecenie:

user@devuan:~@ sudo apt-get purge dbus

Należy sprawdzić uważnie wyświetlone komunikaty i w razie ich akceptacji potwierdzić operację usunięcia. Następnie należy usunąć osierocone pakiety:

user@devuan:~@ sudo apt-get autoremove --purge

Prosta alternatywa dla automontowania

Ponieważ D-Bus został usunięty, to zależne od niego udisks2 lub gvfs również zostały usunięte. Prostą alternatywą dla automontowania nośników USB i CD/DVD-ROM jest dodanie użytkownika do grupy disk i ustawienie punktu montowania w fstab. Pozwoli to w prosty sposób korzystać z wymiennych nośników danych.

Praca z grupami

Poniższe komendy należy wykonać na koncie superużytkownika. Należy podać hasło konta z którego uzyskujemy uprawnienia superużytkownika.

user@devuan:~@ sudo -s

Jeśli użytkownik jest już w grupie cdrom poniższą komendę należy pominąć:

root@devuan:~# adduser <yourusername> cdrom

Praca z plikami urządzeń

W celu montowania nośnika USB należy określić który dysk ma być montowany i odmontowywany. Można to wykonać używając pliku fstab aby nadać użytkownikowi odpowiednie uprawnienia.

Przed kontynuacją warto zauważyć jaki plik urządzenia będzie wykorzystywany przez nośnik USB. Aby to określić należy wylistować pliki urządzeń /dev po podłączeniu nośnika USB.

root@devuan:~# ls /dev/sd*

Oto przykładowy wynik polecenia:

/dev/sda /dev/sda11 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sda8 /dev/sdb1 /dev/sda1 /dev/sda12 /dev/sda3 /dev/sda6 /dev/sda9 /dev/sda10 /dev/sda13 /dev/sda4 /dev/sda7 /dev/sdb

Schemat oznakowania dysków rozpoczyna się od sd a dyski twarde mają wyższy priorytet oznakowania, w tym przypadku jest tylko jeden dysk oznaczony literą ‘a’. Nośniki USB są oznakowane jako ‘b’ a kolejne dyski będą oznaczane jako c, d itd, a sdb1 wskazuje na pierwszą partycję na dysku. Mając to na uwadze można przypisać punkt montowania w pliku fstab dla /dev/sdb1 i /dev/sdc1 dla montowania dwóch nośników USB.

Praca z fstab

Należy wykonać kopię pliku fstab:

root@devuan:~# cp /etc/fstab /etc/fstab.backup

Następnie można edytować plik fstab.

root@devuan:~# <edytor> /etc/fstab

Jak można zauważyć nie trzeba tworzyć konfiguracji dla napędów CD/DVD-ROM gdyż jest to już wykonane. Należy dodać punkty montowania dla nośników USB na końcu pliku fstab:

/dev/sdb1 /media/usb0 auto user,noauto 0 0 /dev/sdc1 /media/usb1 auto user,noauto 0 0

Ważne jest określenie opcji ‘user’ która umożliwia montowanie i odmontowanie nośnika USB przez zwykłego użytkownika gdzie zazwyczaj tylko root może wykonywać takie operacje. Opcja ‘noauto’ sprawia, że system plików nie będzie montowany podczas rozruchu systemu. W celu poznania szczegółów zobacz man 5 fstab i man mount.

Tworzenie punktu montowania

Należy utworzyć punkty montowania określone w fstab:

root@devuan:~# mkdir /media/usb0 root@devuan:~# mkdir /media/usb1

Następnie należy powrócić na konto standardowego użytkownika aby wykonać test konfiguracji:

root@devuan:~# su - username

Należy podłączyć jeden lub dwa napędy USB i zamontować je:

user@devuan:~$ mount /media/usb0 user@devuan:~$ mount /media/usb1

Aby bezpiecznie usunąć napędy po prostu odmontuj je:

user@devuan:~$ umount /media/usb0 user@devuan:~$ umount /media/usb1

CD/DVD-ROM mogą być montowane i odmontowane w ten sam sposób:

user@devuan:~$ mount /media/cdrom user@devuan:~$ umount /media/cdrom

Wybór menedżera plików

Menedżer plików, który pasuje do konfiguracji to bazujący na ncurses Midnight Commander.

user@devuan:~$ sudo apt-get install mc

Jako graficzny menedżer plików, który wykrywa, montuje i odmontowuje wymienne wolumeny może być użyty XFE.

user@devuan:~$ sudo apt-get install xfe

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.