Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Minimalistyczna instalacja

Ten dokument opisuje jak wykonać minimalną instalację Devuana z obrazu alpha 4 dla wydania Jessie. Ta metoda instalacji może być zaadaptowana do innych wydań lub nawet do instalacji Debiana.

Wymagania

Ta metoda instalacji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą osiągnąć lepsze efekty (zainstalować mniej oprogramowania co w przypadku instalacji jest lepsze!) po zainstalowaniu Devuana. Użytkownik instalujący Devuana powinien być zaznajomiony z instalacją Devuana za pomocą instalacji dla zaawansowanych i z innymi zadaniami administracyjnymi oraz swobodnie posługiwać się konsolą.

Wspierane architektury

Pierwsze kroki

Po uruchomieniu oprogramowania z nośnika instalacji należy wybrać opcję „Adwanced options” a następnie „Expert install”.

Należy przejść wszystkie kroki instalacji do etapu „Partycjonuj dyski” włącznie. Po etapie partycjonowania dysków będzie wykonywana niestandardowa instalacja.

Należy zakończyć pierwszy etap instalacji z debootstrap-em a następnie przejść do środowiska chroot i kontynuować instalację w jego kontekście. Dla nieobytych z debootstrap-em należy wyjaśnić, że jest to narzędzie systemowe odpowiedzialne za instalację systemów opartych na Debianie lub tworzenie środowiska dla celów wirtualizacji.

Dokończenie pierwszej fazy instalacji (za pomocą debootstrap)

Należy przejść do terminala przez naciśnięcie kombinacji klawiszy alt+F2 a następnie nacisnąć klawisz enter. Instalator pomógł skonfigurować i zamontować partycje dysku więc można rozpocząć instalację. Można zweryfikować stan instalacji przez obejrzenie struktury katalogu /target.

~ # ls /target

Aby dokończyć pierwszą fazę instalacji z minimalną liczbą pakietów należy użyć polecenia debootstrap z opcją –variant=minbase. Należy włączyć tu do instalacji edytor nano lub zamienić go na inny ulubiony jak na przykład edytor vi (pakiet nvi).

~ # debootstrap --variant=minbase –include=nano jessie /target http://auto.mirror.devuan.org/merged

Chroot-ing target

Należy wykonać chroot do środowiska instalacyjnego w celu kontynuacji instalacji i konfiguracji pakietów. Najpierw należy udostępnić katalog proc i dev dla środowiska chroot.

~ # mount -t proc proc /target/proc ~ # mount -o bind /dev /target/dev

Następnie należy wykonać chroot do środowiska instalacyjnego.

~ # chroot /target /bin/bash

Usunięcie niechcianych pakietów

Można teraz zmniejszyć ilość pakietów usuwając niepotrzebne, których nie można usunąć podczas zwykłego procesu bootstrap. Zależnie od konfiguracji instalacji może nie zachodzić potrzeba internacjonalizacji debconf więc odpowiedni pakiet może być w takim przypadku usunięty.

root@devuan:/# dpkg --purge debconf-i18n

Jeśli nie jest potrzebnych kilka wersji gcc-base można usunąć gcc-4.8-base na rzecz gcc-4.9-base.

root@devuan:/# dpkg --purge gcc-4.8-base

Konfiguracja APT w celu wykluczenia rekomendowanych pakietów

Jak wiadomo rekomendowane pakiety dodają dużo niepotrzebnego oprogramowania instalując funkcje, które są rzadko wykorzystywane. Zaletą instalacji zaawansowanej jest pewność, że rekomendowane pakiety nie będą instalowane. W celu wykluczenia rekomendowanych pakietów należy utworzyć plik konfiguracyjny:

root@devuan:/# <edytor> /etc/apt/apt.conf.d/01lean

Należy dodać do niego następujące linie:

APT::Install-Suggests "0"; APT::Install-Recommends "0"; APT::AutoRemove::SuggestsImportant "false"; APT::AutoRemove::RecommendsImportant "false";

Wybór interfejsu debconf

Jest wiele interfejsów debconf do wyboru. Zostaną tu opisane niektóre z nich aby użytkownik mógł dobrze dostosować system do swoich preferencji.

Whiptail

Whiptail jest łatwym do użycia interfejsem podobnym do interfejsu Dialog i jest domyślnym interfejsem debconf dla Devuana.

Dialog

Dialog jest podobny do Whiptail i jest znajomy dla wielu użytkowników, którzy wykonali instalacje tekstowe.

Readline

Readline pyta o wybór opcji konfiguracyjnych za pomocą odpowiedzi numerycznych. Interfejs readline używa modułów Perl więc może być dobrym wyborem jeśli obecnie w systemie jest wykorzystywany Perl.

Editor

Ta metoda konfiguracji pakietów nie jest interfejsem – debconf otwiera edytor na pierwszej istotnej linii w pliku konfiguracyjnym instalowanego pakietu. Jest to użyteczne narzędzie, które pozwala nauczyć się więcej o systemie lub dać większą kontrolę konfiguracji.

Instalacja i konfiguracja interfejsu debconf

W celu instalacji interfejsu dialog:

root@devuan:/# apt-get install dialog

Dobrym wyborem dla celów ninimalnej instalacji jest domyślny interfejs whiptail

root@devuan:/# apt-get install whiptail

Interfejs readline jest dobrą alternatywą dla fanów konsoli

root@devuan:/# apt-get install libterm-readline-perl-perl

Należy rekonfigurować debconf aby określić interfejs

root@devuan:/# dpkg-reconfigure debconf

Dodanie komponentów sieci

Instalacja minimalnej ilości pakietów w celu uruchomienia sieci.

root@devuan:/# apt-get install netbase net-tools ifupdown

Pewne opcjonalne narzędzia sieciowe mogą być pomocne, szczególnie klient DHCP dla automatycznej konfiguracji sieci.

root@devuan:/# apt-get install isc-dhcp-client inetutils-ping

Instalacja Linuxa

W celu uruchomienia systemu GNU/Linux należy zainstalować jądro Linux systemu.

root@devuan:/# apt-get install linux-image-`dpkg --print-architecture`

Instalacja programu rozruchowego

Z powodu małego rozmiaru i lepszego wsparcia niż lilo jako program rozruchowy zostanie wybrany GRUB2. Jeśli LVM ma być używany należy zainstalować najpierw pakiet lvm2.

root@devuan:/# apt-get install lvm2

Jeśli inny system operacyjny jest zainstalowany na maszynie i ma być uruchamiany należy zainstalować pakiet os-prober.

root@devuan:/# apt-get install os-prober

Należy zainstalować program rozruchowy

root@devuan:/# apt-get install grub2

Zazwyczaj program rozruchowy należy instalować w MBR pierwszego dysku, którym najczęściej jest /dev/sda. Dodatki

Pewne dodatkowe pakiety dla podstawowego systemu

root@devuan:/# apt-get install psmisc pcitutils rsyslog less

Sugestie pakietów, które po zainstalowaniu systemu mogą być pomocne.

root@devuan:/# apt-get install man manpages lynx irssi

Jeśli dostęp sieciowy za pomocą powłoki jest potrzebny należy teraz zainstalować serwer SSH:

root@devuan:/# apt-get install openssh-server openssh-client openssh-blacklist

Odmontowanie systemu plików proc i dev Zbliżając się do końca instalacji należy upwenić się czy proc i dev zostały odmontowane. Należy opuścić środowisko chroot:

root@devuan:/# exit

Następnie odmontować proc i dev z katalogu /target:

~ # umount /target/proc ~ # umount /target/dev

Kończenie instalacji

Czas na zakończenie instalacji. Wszystkie pliki konfiguracyjne zostaną utworzone w /target więc ten krok nie może zostać pominięty.

Należy powrócić do instalatora przez naciśnięcie Alt + F1.

Należy przeskoczyć do etapu ‘Zakończ instalację’.

Instalator wskaże ‘Zainstaluj system podstawowy’ ale należy wybrać opcję „Wstecz” i jeszcze raz „Wstecz”. Należy wybrać odpowiednią opcję dotyczącą zegara systemowego.

Te kroki dokończą instalację i zrestartują system.

Miłej pracy z systemem Devuan!

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.