Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Minimalna instalacja XFCE

Ten dokument opisuje jak wykonać minimalną instalację xfce4 z pewnymi opcjonalnymi dodatkami które są zazwyczaj potrzebne.

Instalacja XFCE

Po pierwsze należy uzyskać prawa administratora przez wprowadzenie hasła użytkownika root po wykonaniu polecenia

user@devuan:~$ su

Następnie zainstalowany zostanie rdzeń środowiska xfce4, który jest wystarczający do uruchomienia środowiska.

root@devuan:~# apt-get install xfce4-panel xfdesktop4 xfwm4 xfce4-settings xfce4-session

Można również zainstalować poniższe pakiety:

root@devuan:~# apt-get install tango-icon-theme xfwm4-themes xfce4-terminal xfce4-appfinder thunar xfce4-power-manager ristretto

Dodanie wsparcia dla automontowania

Należy zainstalować niezbędne pakiety dla thunara (thunar jest menedżerem plików XFCE) aby wesprzeć automontowanie.

root@devuan:~# apt-get install thunar-volman gvfs policykit-1

Po uruchomieniu środowiska graficznego można użyć menedżera ustawień XFCE aby skonfigurować automontowanie.

Dodanie menedżera logowania

Jeśli menedżer logowania jest niezbędny rekomendowany jest slim jako, że jest domyślnym menedżerem w Devuanie.

root@devuan:~# apt-get install slim

Należy uruchomić update-alternatives aby ustawić xfce4-session jako x-session-manager.

root@devuan:~# update-alternatives --config x-session-manager

Uruchamianie XFCE bez menedżera logowania

Należy zalogować się na zwykłego użytkownika.

root@devuan:~# su - yourusername

Można teraz użyć polecenia startxfce4 aby wystartować środowisko graficzne.

user@devuan:~$ startxfce4

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.